Gebruiksvoorwaarden

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GOED DOOR.

Door deze website te bezoeken of te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de volgende voorwaarden en bepalingen voor uw gebruik van deze website ("gebruiksvoorwaarden") en het privacybeleid van Hyland. Hyland kan op elk gewenst moment en zonder kennisgeving aan u wijzigingen aanbrengen in de inhoud van deze website, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid. De herziene gebruiksvoorwaarden en het herziene privacybeleid worden op deze website gepubliceerd. U bent er zelf verantwoordelijk voor om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te controleren. Wanneer u deze website blijft gebruiken nadat wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen en het privacybeleid, mag u deze website niet gebruiken.

Gebruik van deze website

U mag de inhoud van de website alleen gebruiken voor de voortzetting van uw relatie met Hyland en u mag de inhoud van deze website niet kopiëren, gebruiken, wijzigen, distribueren, overdragen, downloaden, uploaden, doorverkopen of opnieuw publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyland.

Copyrights en andere intellectuele eigendom

Tenzij expliciet anders is vermeld of behalve zoals hieronder vermeld vallen al het materiaal en alle informatie op deze site, inclusief maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, beelden, logo's, illustraties, tekeningen, foto's, videoclips, tekst, pictogrammen, casestudy's, white papers, persberichten, ontwerpen, algemene uiterlijk van deze website en al het schriftelijke en andere materiaal op deze website (gezamenlijk "inhoud" genoemd) onder de auteursrechten, handelsmerken, handelskenmerken of andere intellectuele eigendom in het bezit of beheer van of in licentie gegeven door Hyland of zijn gelieerde bedrijven of in het bezit van hun respectieve eigenaars en worden die alle beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en -conventies.

Verklaring van afstand

DE WEBSITE EN ZIJN INHOUD, EN DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN ALS ZODANIG EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR GELEVERD. GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN GESCHIEDT VOLLEDIG OP EIGEN RISICO. DE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VERKLARING, AANBEVELING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT OF NAUWKEURIGHEID EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER. HYLAND GARANDEERT NIET DAT: (A) DEZE WEBSITE AAN UW VEREISTEN VOLDOET; (B) DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF ZONDER FOUTEN BESCHIKBAAR IS; (C) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD CORRECT OF BETROUWBAAR ZIJN; OF DAT (D) DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT U VIA DEZE WEBSITE KOOPT OF VERKRIJGT AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOET. U DOWNLOADT EN VERKRIJGT ALLE INHOUD OF SOFTWARE VAN DEZE WEBSITE GEHEEL NAAR UW EIGEN INZICHT EN OP UW EIGEN RISICO. HYLAND IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR GEGEVENSVERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET DOWNLOADEN VAN INHOUD OF SOFTWARE.

Beperking van aansprakelijkheid

Hyland is in geen geval aansprakelijk voor schade, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, financiële of gevolgschade, of voor schade door verlies van gegevens, winst, omzet van u of een derde (door wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins) ten gevolge van het gebruik van deze website door een partij of in verband met een storing, fout, omissie, onderbreking, defect, vertraging bij gebruik of verzending, computervirus, storing in het lijnsysteem, verlies van gegevens of onmogelijkheid van gebruik met betrekking tot deze website of een website van een derde, of inhoud van deze website of een andere website, ook als Hyland op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schaden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in Hyland en zijn functionarissen, directieleden, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, verliezen of onkosten, inclusief redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of op enigerlei in verband met uw toegang tot of gebruik van deze website of uw inbreuk op de gebruiksvoorwaarden.

Verstrekte gegevens

Als u via deze website informatie naar Hyland stuurt, wordt deze informatie beschouwd als eigendom van Hyland en zal die eigendom van Hyland blijven. Hyland heeft dan ook het recht die informatie te gebruiken voor de eigen zakelijke doeleinden.

Privacybeleid

Hyland hecht aan uw privacy en heeft een beleid ontwikkeld om privacyproblemen te voorkomen. U vindt het actuele privacybeleid op http://www.onbase.com/legal/PrivacyPolicy

Wachtwoorden

U moet er zelf voor zorgen dat de wachtwoorden die u hebt ontvangen om toegang tot de website te krijgen geheim blijven en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die na aanmelding met uw wachtwoorden plaatsvinden. U stemt ermee in Hyland onmiddellijk te waarschuwen bij ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoorden.

Links naar websites, inhoud, producten en diensten van derden

Hyland kan op deze website links naar een of meer websites van derden plaatsen. Hyland heeft geen controle op deze websites, de inhoud ervan of de producten of diensten die erop worden aangeboden. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat Hyland deze websites, de inhoud van deze websites, de producten of diensten die op deze websites worden aangeboden of de operatoren van deze websites aanbeveelt, er beweringen over doet of er garanties voor biedt. Hyland wijst verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en de informatievoorziening aan klanten van internetsites van derden waarnaar deze site verwijst van de hand. Als u ervoor kiest producten of diensten van een derde te kopen, hebt u een relatie met deze derde. U bevestigt dat Hyland niet verantwoordelijk is voor: (a) de kwaliteit van de producten en diensten van derden; en (b) voldoening aan een of meer voorwaarden van uw overeenkomst met de verkoper, zoals levering van producten of diensten en garantieverplichtingen met betrekking tot gekochte producten of diensten. U bevestigt dat Hyland niet verantwoordelijk is voor verliezen of schade die u kunt lijden door uw betrekkingen met een derde.

Beëindiging van gebruik

U stemt ermee in dat Hyland, geheel naar eigen inzicht, uw toegang tot deze website en alle accounts die u voor deze website hebt, kan beëindigen. Hyland kan uw toegang tot deze website controleren.

Toepasselijk recht

Alle kwesties met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van deze website valt onder de Amerikaanse federale wet of wetten van de Amerikaanse staat Ohio. Alle gerechtelijke stappen met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze website zullen worden ondernomen in een nationaal of federaal gerechtshof in Cuyahoga County, Ohio (VS). U en Hyland stemmen ermee in zich voor al deze gerechtelijke stappen te onderwerpen aan de jurisdictie van deze rechtbanken en dat behandeling in deze rechtbanken zal plaatsvinden.