Warunki użytkowania

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYM WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. OKREŚLAJĄ ONE ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Uzyskując dostęp i korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania tej strony internetowej („Warunki użytkowania”) oraz Polityki prywatności firmy Hyland. Firma Hyland zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszej strony internetowej, Warunków użytkowania oraz Polityki prywatności bez uprzedniego informowania. Zaktualizowane wersje Warunków użytkowania i Polityki prywatności będą dostępne na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne sprawdzanie treści Warunków użytkowania i Polityki prywatności. Korzystanie z niniejszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Jeśli użytkownik nie akceptuje Warunków użytkowania i Polityki prywatności, nie może korzystać z niniejszej strony internetowej.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej

Treści niniejszej strony internetowej mogą być wykorzystane wyłączenie w celu rozszerzenia zakresu współpracy z firmą Hyland i nie mogą być kopiowane, wykorzystywane, modyfikowane, dystrybuowane, przekazywane, pobierane, przesyłane, odsprzedawane ani publikowane bez uzyskania od firmy Hyland uprzedniej pisemnej zgody na jakiekolwiek przetwarzanie tych treści.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

O ile poniżej lub w innym miejscu nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały i informacje zawarte na tej stronie internetowej, w tym m.in. wszystkie obrazy, zdjęcia, logotypy, ilustracje, rysunki, fotografie, pliki wideo, teksty, ikony, grafiki, studia przypadku, białe księgi, informacje prasowe, projekty, ogólny wygląd niniejszej strony internetowej oraz pisemne i inne materiały, które pojawiają się na tej stronie, są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, wzornictwem użytkowym lub innym prawem własności intelektualnej posiadanym, kontrolowanym lub licencjonowanym (łącznie określane tutaj jako „Treści”) przez firmę Hyland lub jej podmioty powiązane i stanowią własność ich właścicieli oraz są chronione prawem Stanów Zjednoczonych i międzynarodowymi prawami autorskimi oraz konwencjami.

Zastrzeżenia

STRONA INTERNETOWA, JEJ TREŚCI, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ, I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ I JEJ TREŚCI NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA I JEJ TREŚCI SĄ DOSTARCZANE BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, POŚWIADCZEŃ ORAZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. BEZ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU WŁASNOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ORAZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. FIRMA HYLAND NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) TA STRONA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (B) DOSTĘP DO TEJ STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW; (C) WYNIKI WYSZUKIWANIA UZYSKANE POPRZEZ TĘ STRONĘ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI OFEROWANE PRZEZ TĘ STRONĘ BĘDĄ PRECYZYJNE LUB WIARYGODNE; (D) JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY SPEŁNI JEGO OCZEKIWANIA. UŻYTKOWNIK NA WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ POBIERA LUB W INNY SPOSÓB POZYSKUJE Z TEJ STRONY JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB OPROGRAMOWANIE. FIRMA HYLAND NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO UŻYTKOWNIKA LUB UTRATĘ DANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA, KTÓRE NASTĄPIŁY W WYNIKU POBRANIA Z NINIEJSZEJ STRONY JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB OPROGRAMOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma Hyland w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń za szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, wtórne i karne lub szkody w związku z utrata danych, zysków lub przychodów poniesione przez Użytkownika lub osobę trzecią, czy to na mocy umowy, deliktu lub innej podstawie zobowiązania, wynikające z korzystania z tej strony internetowej przez każdą ze stron Umowy lub w związku z wadliwym działaniem, błędem, zaniechaniem, przerwaniem, wadą, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią systemu, utratą danych lub utratą możliwości korzystania z tej strony internetowej lub dowolnej strony internetowej obsługiwanej przez osoby trzecie lub jakichkolwiek treści niniejszej strony internetowej lub treści jakiejkolwiek innej strony internetowej, nawet jeśli firma Hyland jest świadoma możliwości wystąpienia takich szkód.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności firmę Hyland, jej dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów w związku z wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, w tym opłatami i kosztami obsługi prawnej, wynikającymi lub w jakikolwiek sposób związanymi z dostępem lub korzystaniem przez użytkownika z treści niniejszej strony internetowej lub naruszenia przez użytkownika Warunków użytkowania.

Przesyłanie informacji

W przypadku przesłania przez użytkownika jakichkolwiek informacji do firmy Hyland za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, informacje te uznaje się za własność firmy Hyland, która ma prawo wykorzystać je we własnym interesie.

Polityka prywatności

Firma Hyland dba o kwestie ochrony prywatności użytkowników i w tym celu stworzyła odpowiednią politykę prywatności. Aktualna polityka prywatności znajduje się tutaj: http://www.OnBase.com/PrivacyPolicy

Hasła

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności wszelkich haseł umożliwiających mu dostęp do niniejszej strony internetowej oraz jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania dokonywane po użyciu tych haseł. W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania swoich haseł użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę Hyland.

Linki do stron internetowych, treści, produktów i usług osób trzecich

Firma Hyland może umieszczać na tej stronie internetowej linki do stron obsługiwanych przez osoby trzecie. Hyland nie ma kontroli nad takimi stronami, treścią w nich zawartą oraz oferowanymi za ich pośrednictwem produktami/usługami. Występowanie takich linków nie stanowi poparcia, reprezentowania czy gwarancji ze strony firmy Hyland dla takich stron internetowych, zawartych na nich treści, produktów lub usług takich stron lub ich operatorów. Hyland nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki informacyjne stosowane wobec klienta na stronach internetowych osób trzecich, na których znajdują się linki do strony firmy Hyland. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zakup produktów lub usług od osób trzecich, to wchodzi on w bezpośrednią relację biznesową z daną osobą trzecią. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Hyland nie jest odpowiedzialna za: (a) jakość produktów i usług oferowanych przez osoby trzecie; oraz (b) spełnienie któregokolwiek z warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a sprzedającym, w tym za dostawę towarów lub usług oraz zobowiązania gwarancyjne dotyczące nabytych produktów lub usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Hyland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody mogące wynikać ze współpracy z osobą trzecią.

Zakończenie użytkowania

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Hyland ma prawo według własnego uznania w dowolnym momencie zablokować użytkownikowi dostęp do niniejszej strony internetowej, a także wszelkich powiązanych z tą stroną kont, które użytkownik posiada. Dostęp do niniejszej strony internetowej może być monitorowany przez firmę Hyland.

Obowiązujące prawo

Wszystkie kwestie związane z dostępem i korzystaniem z niniejszej strony internetowej regulowane są przez prawo federalne Stanów Zjednoczonych lub prawo Stanu Ohio. Wszelkie pozwy lub postępowania prawne związane z dostępem lub korzystaniem z niniejszej strony internetowej muszą zostać wniesione do państwowego lub federalnego sądu w Cuyahoga County, Ohio. Użytkownik oraz firma Hyland wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji i zgadzają się co do kompetencji tychże sądów w związku z każdym postępowaniem prawnym lub pozwem.