W jaki sposób można wykorzystać znaki towarowe Hyland Software

Spółka Hyland Software, Inc. jest właścicielem wielu zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach, w tym bez ograniczeń znaków Hyland, Hyland Software, OnBase, ShareBase oraz Law Logix (każdy z nich zwany „znakiem towarowym Hyland”). Bez pisemnej zgody uzyskanej od Hyland osoby trzecie nie mają prawa wykorzystywać żadnego logo spółki Hyland. Autoryzowani dostawcy rozwiązań Hyland otrzymali prawo wykorzystania logo Hyland zgodnie z wytycznymi wykorzystania marki partnera.

Znak towarowy Hyland może zostać wykorzystany przez osoby trzecie bez posiadania wyraźnej licencji, o ile osoby te stosują się do wymagań tych wytycznych. Wartość firmy wynikająca z wykorzystania znaku towarowego Hyland należy do spółki Hyland.

 1. Korzystanie ze znaku towarowego Hyland powinno zawsze odbywać się w sposób określony przez spółkę Hyland; dotyczy to również zasad pisowni i użycia wielkich liter. Zabronione jest wprowadzanie zmian do znaku towarowego Hyland. Przykład: nie należy pisać „Onbase” zamiast „OnBase”.
 2. Zamieszczając odniesienie do następujących znaków towarowych Hyland: Hyland, OnBase lub ShareBase w Stanach Zjednoczonych, należy oznaczyć je symbolem ® przynajmniej przy pierwszym wystąpieniu tego znaku w tekście lub w tym miejscu, w którym użycie znaku jest najbardziej widoczne. Zamieszczając odniesienie do takich znaków towarowych Hyland poza Stanami Zjednoczonymi lub innego znaku towarowego Hyland, należy oznaczyć je symbolem ™ przynajmniej przy pierwszym wystąpieniu tego znaku w tekście lub w tym miejscu, w którym użycie znaku jest najbardziej widoczne. Stosując te znaki ponownie, nie trzeba zamieszczać symbolu ® lub ™.
 3. Znak towarowy Hyland musi zostać użyty w formie przymiotnika, a nie rzeczownika, przynajmniej podczas pierwszego użycia znaku w tekście lub w tym miejscu, w którym użycie znaku jest najbardziej widoczne. Na przykład, dopuszczalne jest następujące sformułowanie: „Wykorzystanie oprogramowania OnBase® może podnieść wydajność twojej firmy. OnBase daje twoim pracownikom możliwość interakcji z dokumentami bezpośrednio z programu poczty elektronicznej”.
 4. Znak towarowy Hyland nie powinien być używany w formie dopełniacza. Na przykład, niedopuszczalne jest następujące sformułowanie: „Płynne zintegrowanie OnBase' u z aplikacjami biznesowymi umożliwia użytkownikom dostęp do ich treści bez konieczności przełączania aplikacji”. Dopuszczalna wersja: „Program OnBase płynnie integruje się z aplikacjami biznesowymi, co umożliwia użytkownikom dostęp do ich treści bez konieczności przełączania aplikacji”.
 5. Używając znaku towarowego Hyland w jakichkolwiek materiałach reklamowych, na stronach internetowych lub innych miejscach, należy użyć również marki własnej firmy, która powinna być bardziej widoczna niż znak towarowy Hyland. W celu wyróżnienia marki własnej danej firmy znak towarowy Hyland powinien być przedstawiony za pomocą innej czcionki (mniejszej) oraz innego koloru aniżeli znak handlowy danej firmy.
 6. Wszelkie materiały reklamowe, strony internetowe, strony powitalne i inne miejsca, na których pojawia się znak towarowy Hyland, muszą zawierać następującą informację o prawach autorskich: „[wstawić znak towarowy Hyland jest zastrzeżonym i/lub niezastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hyland Software, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach".
 7. Znak towarowy Hyland może zostać wykorzystany tylko do oznaczenia produktów i usług spółki Hyland. Znak towarowy Hyland nie może zostać wykorzystany w żadnych nazwach produktów, logo, nazwach handlowych, sloganach lub znakach towarowych innej firmy. Znak towarowy Hyland nie może zostać użyty w żadnej nazwie domeny zarejestrowanej przez dany podmiot wykorzystujący znak towarowy Hyland lub jego firmę.
 8. Spółka Hyland zachęca do udostępnienia linku do Hyland.com na stronach internetowych, na których został użyto znaku towarowego Hyland.
 9. Wykorzystywanie jakichkolwiek sloganów firmy Hyland jest zabronione.
 10. Zabrania się wykorzystywania znaku towarowego Hyland w sposób, który mógłby sugerować, że dany podmiot wykorzystujący znak towarowy Hyland lub którykolwiek z jego produktów jest powiązany ze spółką Hyland bądź opracowany, wspierany lub zatwierdzony przez spółkę Hyland.
 11. Jeśli spółka Hyland uzna, że wykorzystanie znaku towarowego Hyland nie jest zgodne z wytycznymi lub jest niewłaściwe z innych powodów, podmiot wykorzystujący znak towarowy Hyland musi zastosować się do wszelkich wniosków o skorygowanie lub zaprzestanie takiego użycia znaku.