Znak towarowy OnBase

Hyland Software oraz OnBase są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Hyland Software, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Bez posiadania pisemnej zgody uzyskanej od Hyland osoby trzecie nie mają prawa wykorzystywać żadnego logo firmy Hyland Software. Autoryzowani dostawcy rozwiązań OnBase mają prawo korzystać z logo OnBase zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów stylistycznych i sposobu użycia logo OnBase przez partnerów.

Znak towarowy OnBase może zostać wykorzystany przez osoby trzecie bez posiadania wyraźnej licencji, o ile osoby te stosują się do wymagań wytycznych. Wszelkie wartości niematerialne (renoma) wynikające z jakiegokolwiek wykorzystania znaku towarowego OnBase powinny służyć korzyści firmy Hyland.

1. Korzystanie ze znaku towarowego OnBase powinno zawsze odbywać się w sposób określony przez firmę Hyland, włączając w to zasady pisowni i użycia wielkich liter. Jakiekolwiek zmiany znaku towarowego OnBase są zabronione. Przykład: nie należy pisać „Onbase” zamiast „OnBase”.

2. Wszelkie odniesienia do znaku towarowego OnBase muszą zawierać symbol ® przynajmniej podczas pierwszego użycia znaku OnBase w tekście lub w tym miejscu, w którym użycie znaku jest najbardziej widoczne. Kolejne wystąpienia znaku nie muszą zawierać symbolu ®.

3. Znak towarowy OnBase musi zostać użyty w formie przymiotnika, a nie rzeczownika, przynajmniej podczas pierwszego użycia znaku w tekście lub w tym miejscu, w którym użycie znaku jest najbardziej widoczne. Na przykład, dopuszczalne jest następujące sformułowanie: „Wykorzystanie oprogramowania OnBase® może podnieść wydajność twojej firmy. OnBase daje twoim pracownikom możliwość interakcji z dokumentami bezpośrednio z programu poczty elektronicznej”.

4. Znak towarowy OnBase nie powinien być używany w formie dopełniacza. Na przykład, niedopuszczalne jest następujące sformułowanie: „Płynne zintegrowanie OnBase' u z aplikacjami biznesowymi umożliwia użytkownikom dostęp do ich treści bez konieczności przełączania aplikacji”. Dopuszczalna wersja: „Program OnBase płynnie integruje się z aplikacjami biznesowymi, co umożliwia użytkownikom dostęp do ich treści bez konieczności przełączania aplikacji”.

5. Używając znaku towarowego OnBase w jakichkolwiek materiałach reklamowych, stronach internetowych lub innych miejscach, należy użyć również marki własnej firmy, która powinna być bardziej widoczna niż znak towarowy OnBase. W celu wyróżnienia marki własnej danej firmy znak towarowy OnBase powinien być przedstawiony za pomocą innej czcionki (mniejszej) oraz innego koloru aniżeli znak handlowy danej firmy.

6. Wszelkie materiały reklamowe, strony internetowe, strony powitalne i inne miejsca, na których pojawia się znak towarowy OnBase, muszą zawierać następującą informację o prawach autorskich: „OnBase jest zastrzeżonym i/lub niezastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hyland Software, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach”.

7. Znak towarowy OnBase może zostać wykorzystany tylko do oznaczenia produktów i usług firmy Hyland. Znak towarowy OnBase nie może zostać wykorzystany w żadnych nazwach produktów, logo, nazwach handlowych, sloganach lub znakach towarowych innej firmy. Znak towarowy OnBase nie może zostać użyty w żadnej nazwie domeny zarejestrowanej przez dany podmiot wykorzystujący znak towarowy OnBase lub jego firmę.

8.Firma Hyland zachęca do udostępnienia linku OnBase.com na stronach internetowych, na których został użyty znak towarowy OnBase.

9. Wykorzystywanie jakichkolwiek sloganów firmy Hyland jest zabronione.

10. Zabrania się wykorzystywania znaku towarowego OnBase w sposób, który mógłby sugerować, że dany podmiot wykorzystujący znak towarowy OnBase lub którykolwiek z jego produktów jest powiązany z firmą Hyland bądź opracowany, wspierany lub zatwierdzony przez firmę Hyland.

11. W przypadku stwierdzenia przez firmę Hyland, że wykorzystanie znaku towarowego OnBase nie jest zgodne z wytycznymi lub jest niewłaściwe z innych powodów, podmiot wykorzystujący znak towarowy OnBase musi zastosować się do wszelkich wniosków o skorygowanie lub zaprzestanie takiego użycia znaku.