Zarządzanie procesami roszczeń

W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym procesy roszczeń są skomplikowane i wiążą się z dodatkowymi kosztami ogólnymi. Przy nieustannie rosnących kosztach likwidacji szkód, koszty roszczeń są czarną dziurą dla towarzystw ubezpieczeniowych. Czas wymagany do podjęcia decyzji ma bezpośredni związek z nadmiernymi nieuzasadnionymi stratami na roszczeniach i rosnącymi kosztami, które wpływają na rezerwy. Towarzystwa ubezpieczeniowe muszą uwzględnić nowe i innowacyjne podejścia do zarządzania roszczeniami. Usprawnienie procesów transakcji jest krytycznie ważne, a opór przeciw wykorzystaniu technologii zarządzania pracą w działach roszczeń nie jest już możliwą do zaakceptowania opcją dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Towarzystwa stosujące OnBase wyprzedzają pozostałe firmy dzięki wykorzystaniu systemu obiegu dokumentów OnBase oraz rozwiązań zarządzania sprawami. Towarzystwa te stwierdzają, że w wielu wypadkach automatyzacja zaledwie jednego elementu procesów zaoszczędza im 30 minut czasu pracy nad roszczeniami.

Rozwiązanie OnBase do zarządzania ubezpieczeniami jest rozwiązaniem dla trudności występujących w działach roszczeń, dzięki zapewnieniu dostępu do dokumentów i informacji powiązanych z roszczeniami i oferowanie jednego interfejsu dla wszystkich informacji dotyczących roszczeń bez względu na ich źródło lub format. Rejestracja zgłoszeń szkody (FNOL) może być wykonywana różnymi metodami, poczynając od dokumentów papierowych, przesłanych faksem, drogą e-mailową, przez eNotice lub od rozmowy telefonicznej, po czym zainicjowany zostaje automatyczny proces przetwarzania informacji od ustalenia ścieżki pracy i generowania listów potwierdzających, po dochodzenia specjalne i rozliczenia. Klienci OnBase, którzy zarządzają zadaniami FNOL w OnBase, stwierdzają rewelacyjne skrócenie procesu, który uprzednio zajmował kilka dni. Obecnie, nowe roszczenia (zgłaszane drogą internetową) są rozwiązywane w ciągu 24 godzin.

Aby rzeczoznawcy mogli właściwie rozpatrywać roszczenia muszą mieć dostęp do wszystkich informacji powiązanych ze sprawą. Wielokrotnie w ramach badania sprawy, o wymagane informacje trzeba poprosić. W związku z tym, generowanie korespondencji i dokumentacja informacji pochodzących z rozmów telefonicznych itp. staje się integralną częścią procesu przetwarzania roszczeń. Coraz trudniejsze jest też zarządzanie otrzymywanymi odpowiedziami na zapytania. Informacje są często uzyskiwane z różnych źródeł, co zamienia istotną część procesu na „zadania powiązane".

Rozwiązanie OnBase do zarządzania ubezpieczeniami daje możność łatwego dostępu do informacji i wykrycia braku wymaganych informacji. Funkcja tworzenia dokumentów pozwala na automatyczne lub natychmiastowe generowanie korespondencji wymagającej specyficznej terminologii prawnej lub opartej na specyficznych kryteriach. Czynności dotyczące zadań w toku mogą być zarządzane bezpośrednio z systemu OnBase, który dysponuje wbudowaną w system zarządzania obiegiem dokumentów funkcją automatycznych powiadomień w następstwie niezrealizowanych próśb o informacje lub ostrzeżeń terminarza. Dystrybucją pracy można łatwo zarządzać przez poziomy uprawnień, kwalifikacje pracowników, rodzaje roszczeń lub inne reguły biznesowe. W celu zachowania kontroli wewnętrznej, wymaganiami dotyczącymi zatwierdzeń zarządzać można przez cały przebieg procesu. System OnBase daje możność automatyzacji szeregu powtarzanych ręcznych czynności, dzięki czemu rzeczoznawcy mogą skoncentrować się na ważniejszych zadaniach. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosujące system OnBase Workflow zwiększyły produktywność rzeczoznawców o 150 procent.

Rzeczoznawca musi mieć do dyspozycji wszystkie informacje związane z roszczeniem, aby mógł szybko podjąć właściwe decyzje. Ten rodzaj dokładności wymaga wielu lat, więc towarzystwa ubezpieczeniowe muszą zarządzać pracownikami na różnych poziomach uprawnień. Procedury załatwiania roszczeń często wyszczególniają wymagane poziomy uprawnień i zatwierdzeń w celu uregulowania roszczeń, szczególnie w przypadku skomplikowanych roszczeń i wysokich kosztów szkód. Rozwiązania OnBase zapewniają ten rodzaj elastyczności i rozliczeń opartych na ustalonych wytycznych.

System OnBase umożliwia integrację z systemami zarządzania roszczeniami, takimi jak Guidewire Claim Center, CSC, Accenture i rodzimym AS400 Mainframe, oferując możliwość połączenia danych i dokumentów, zwiększając w efekcie szybkość i wydajność. System OnBase do zarządzania sprawami (Case Manager ) jest zintegrowany z zarządzaniem dokumentami, co wnosi wartość dodaną polegającą na zarządzaniu zadaniami na poziomie sprawy w całym procesie załatwiania roszczenia. Ponadto, zapewnienie udokumentowanej ścieżki audytu procedur dla kontrolerów reasekuracji i wewnętrznej kontroli jakości jest standardową funkcjonalnością dostępną dla personelu roszczeń.

System OnBase zapewnia działom roszczeń elastyczność, która eliminuje ich opór przeciw przejściu do automatyzacji procesów. Pracownicy zajmujący się roszczeniami muszą mieć wgląd w bieżące stadium procesu i możliwość zmiany poziomu uprawnień lub reguł przetwarzania w momencie takiej potrzeby. Ilości roszczeń zmieniają się codziennie i odpowiednio dostosowywany musi być system obiegu dokumentów, aby dokładnie i szybko ustalać rezerwy i utrzymywać standardy poziomu obsługi. Procesy zarządzania roszczeniami podlegają wielu przepisom, a nieprzestrzeganie procesów i nierozliczanie płatności na czas wiąże się z wysokimi grzywnami. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosujące OnBase redukują administrację postępowań odwoławczych w odniesieniu do roszczeń o 2000 godzin miesięcznie, czego rezultatem jest zmniejszenie kosztów roszczeń.